Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu põhikiri

 

I. Üldsätted.

 

1.1. Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit on omaalgatuslik mittetulundusühing.

 

1.2. Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu lühinimetus on ETTL.

 

1.3. ETTLi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

 

1.4. ETTL on asutatud määramata tähtajaks.

 

1.5. ETTLi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

 

1.6. ETTL lähtub oma tegevuses käesolevast põhikirjast. Põhikirjaga reguleerimata küsimustes lähtub ETTL mittetulundusühingute seadusest ja teistest mittetulundusühingute tegevust reguleerivatest Eesti Vabariigi õigustloovatest aktidest.

 

II. ETTLi tegevuse eesmärk.

 

2.1. ETTLi tegevuse eesmärgiks on:

2.1.1. edendada tõlketegevust Eestis;

2.1.2. aidata kaasa tõlke kvaliteedi parandamisele;

2.1.3. arendada tõlkide ja tõlkijate koostööd Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil;

2.1.4. kaitsta ETTLi liikmete kutsehuvisid;

2.1.5. korraldada täienduskoolitust tõlkide ja tõlkijate professionaalsuse tõstmiseks;

2.1.6. arendada muud tegevust, mis on seotud tõlketegevuse edendamisega ning mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi õigustloovate aktidega, mittetulundusühingute tegevusega ja käesoleva põhikirjaga.

 

III. ETTLi liikmed.

 

3.1. ETTLi liige võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes on avaldanud selleks soovi ja täidab liikmelisusega kaasnevaid põhikirjalisi kohustusi.

 

3.2. Liikmeks astumine.

3.2.1. ETTLi liikmeks astumiseks esitab liikmeks soovija juhatusele juhatuse poolt kinnitatud vormis kirjaliku avalduse ja tasub ETTLi üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.

3.2.2. ETTLi liikmeks vastuvõtmise otsustab ETTLi juhatus.

3.2.3. ETTLi liikmest väljaarvatud isiku liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoos­olek.

3.2.4. Liikmeks soovija loetakse ETTLi liikmeks juhatuse / üldkoosoleku otsuse tegemise päevast, kui liikmeks soovija ja juhatus / üldkoosolek ei ole kokku leppinud teisiti.

 

3.3. Liikmete arvestust korraldab ETTLi juhatus.

 

3.4. Liikmest väljaastumine.

3.4.1. Liikmest väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille juhatus kinnitab avalduse esitamisele järgneval koosolekul.

3.4.2. Liige loetakse ETTList väljaastunuks juhatuse otsuse tegemisele järgnevast päevast, kui liikmest väljaastuja ja juhatus ei lepi kokku teisiti.

 

3.5. Liikmest väljaarvamine.

3.5.1. Juhatus võib liikme ETTList välja arvata, kui liige:

a) ei ole viimase kahe aasta jooksul tasunud liikmemaksu või

b) ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ETTLi üldkoosolekul või ETTLi poolt korraldatud üritusel või

c) astub liiduga samalaadset tegevust arendava mittetulundusühingu liikmeks või

d) kahjustab muul viisil oluliselt ETTLi tegevust.

3.5.2. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist.

3.5.3. Väljaarvataval liikmel on õigus osaleda sõnaõigusega juhatuse koosolekul, kus arutatakse tema väljaarvamise küsimust.

3.5.4. Liikme väljaarvamise otsustavad kõik juhatuse liikmed ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle ½ juhatuse liikmetest.

 

3.6. Pärast juhatuse otsust liidu liikmest väljaastumise või väljaarvamise kohta kustutab juhatus tema liikmete nimekirjast.

 

3.7. Juhatuse otsuse peale liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või väljaarvamise kohta võib liikmeks soovija või liige nõuda küsimuse otsustamist järgneval üldkoosolekul.

 

3.8. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, kohustub liikmest väljaastunud / väljaarvatud liige tasuma liikmemaksu majandusaasta lõpuni.

 

3.9. Liikmete õigused ja kohustused.

3.9.1. ETTLi liikmel on õigus:

a) valida ja olla valitud ETTLi juhatuse, revisjonitoimkonna ja muu organi liikmeks;

b) osaleda hääleõigusega ETTLi üldkoosolekul;

c) osaleda ETTLi üritustel;

d) saada liidu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet liidu tegevuse kohta;

e) kasutada põhikirjast tulenevaid teisi õiguseid.

3.9.2. ETTLi liige kohustub:

a) täitma ETTLi põhikirjast tulenevaid kohustusi ja ETTLi juhtimisorganite poolt vastuvõetud otsuseid;

b) tasuma üldkoosoleku poolt määratud suuruses tähtajaks liikmemaksu;

c) teatama ETTLi juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha ja aadressi ning isikukoodi ning teatama uued andmed hiljemalt 2 kuu jooksul pärast nende muutumist.

 

3.10. Liikmemaks.

3.10.1. Liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

3.10.2. Liikmemaksude kogumist ja arvestust korraldab juhatus.

 

IV. ETTLi juhtimine.

 

4.1. ETTLi juhtimisorganid on üldkoosolek ja juhatus.

 

Üldkoosolek.

 

4.2. ETTLi kõrgeimaks juhtimisorganiks on ETTLi liikmete üldkoosolek.

 

4.3. Üldkoosolek on korraline ja erakorraline.

 

4.4. Korraline üldkoosolek toimub vähemalt üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu.

 

4.5. Erakorraline üldkoosolek toimub siis, kui ETTLi huvid seda nõuavad, juhatuse, revisjonitoimkonna või vähemalt 1/10 liikmete nõudmisel.

 

4.6. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Kui juhatus ei kutsu kokku erakorralist üld­koosolekut, kutsuvad üldkoosoleku kokku need, kes seda nõuavad.

 

4.7. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks saadab juhatus igale liikmele vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist kirjaliku teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

 

4.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole liidu liikmetest.

 

4.9. Kui üldkoosolek ei ole eelmises punktis sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsutakse kolme nädala jooksul kokku uus üldkoosolek sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata üldkoosolekul osalenud liikmete arvust.

 

4.10. ETTLi liikmel või tema esindajal on üldkoosolekul üks hääl.

 

4.11. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

 

4.12. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest ja liidu põhikiri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.

 

4.13. Liidu põhikirja muutmiseks ja ETTLi tegevuse lõpetamiseks on vajalik üldkoosoleku häälteenamus ja eesmärgi muutmise poolt peavad hääletama 9/10 ETTLi liikmetest.

 

4.14. Liidu üldkoosoleku ainupädevuses on:

a) põhikirja muutmine;

b) eesmärgi muutmine;

c) juhatuse liikmete ja revidendi valimine;

d) majandusaasta aruande kinnitamine;

e) juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ETTLi esindaja määramine;

f) liidule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

g) ETTLi reorganiseerimine või tegevuse lõpetamine ning neil juhtudel vara jagamise otsustamine,

h) liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse otsustamine;

i) muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

j) muud küsimused, mille pädevus kuulub käesoleva põhikirja või seaduse alusel üldkoosoleku ainupädevusse.

 

4.15. Üldkoosolekul on õigus otsustada ETTLi tegevusse puutuvaid kõiki küsimusi.

 

Juhatus.

 

4.16. ETTLi tegevust juhib ja korraldab üldkoosolekute vahelisel ajal juhatus.

 

4.17. Juhatuse valib üldkoosolek kaheks aastaks.

 

4.18. Juhatuses on vähemalt kolm liiget. Kui juhatuse liikmete arv langeb alla nimetatud liikmete arvu, kutsuvad juhatuse ülejäänud liikmed kokku erakorralise üldkoosoleku, kes valib juhatuse väljalangenud liikmete asemele uued liikmed.

 

4.19. ETTLi osakondade juhid kuuluvad juhatuse koosseisu ja nimetatud ametist lahkudes arvatakse nad juhatusest välja.

 

4.20. Juhatus tuleb kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kuus.

 

4.21. Juhatuse kutsub kokku esimees.

 

4.22. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole juhatuse liikmetest.

 

4.23. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

 

4.24. ETTLi juhatuse pädevus:

a) korraldab üldkoosoleku otsuste täitmist ja juhib ETTLi tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal vastavalt põhikirjale ja üldkoosolekute otsustele;

b) otsustab põhikirjas ettenähtud juhtudel ETTLi liikmete vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise küsimused;

c) seab sisse ETTLi asjaajamise, koostab ETTLi tegevuse aastaaruande ja -bilansi ning esitab need üldkoosolekule kinnitamiseks;

d) korraldab ETTLi raamatupidamist;

e) määrab üldkoosoleku toimumise aja, koha ning päevakorra ja kutsub kokku üldkoosoleku;

f) seab sisse sümboolika;

g) peab arvestust liidu liikmete ja liikmemaksude laekumise kohta;

h) teeb liidu põhikirja muudatusi ja täiendusi ning esitab need ettepanekuna vastuvõtmiseks üldkoosolekule;

i) korraldab osakondade tööd;

j) korraldab muid toiminguid, mis tulenevad põhikirjast, üldkoosoleku otsustest ja ETTLi tegevusest.

 

4.25. ETTLi töö korraldamiseks on juhatusel õigus võtta tööle palgalisi töötajaid.

 

4.26. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja aseesimehe.

 

4.27. Juhatuse esimehe pädevus:

a) korraldab üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute vahelisel ajal ETTLi tööd vastavalt käesolevale põhikirjale ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustele;

b) kutsub kokku juhatuse;

c) juhatab üldkoosolekut ja juhatuse koosolekut;

d) sõlmib ETTLi nimel lepinguid, saades selleks eelnevalt juhatuse nõusoleku.

 

4.28. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

 

4.29. Juhatuse esimees ja aseesimees võivad ETTLi esindada üksinda, teised juhatuse liikmed kahekesi koos.

 

4.30. Lepingute sõlmimiseks peab olema juhatuse eelnev nõusolek.

 

4.31. Üle 100 000.– (ükssada tuhat) krooni väärtuses tehingu tegemiseks peab juhatus saama üldkoosolekult eelneva nõusoleku.

 

Revisjonitoimkond.

 

4.32. Revisjonitoimkond kontrollib ETTLi asjaajamist ja finantsmajanduslikku tegevust, nende vastavust põhikirjale ja kehtivatele seadustele.

 

4.33. Revisjonitoimkond annab oma tegevusest aru ETTLi üldkoosolekule.

 

4.34. Revisjonitoimkonna valib kaheks aastaks üldkoosolek.

 

4.35. Revisjonitoimkonda kuulub vähemalt kolm liiget.

 

4.36. Revisjonitoimkonna liige ei või olla ETTLi juhatuse liige või ETTLi raamatupidaja.

 

4.37. Revisjonitoimkonna liikmed valivad endi hulgast revisjonitoimkonna esimehe.

 

V. ETTLi osakonnad.

 

5.1. Vähemalt 5 liidu liiget võivad piirkondlikul alusel moodustada ETTLi piirkondliku osakonna.

 

5.2. Osakonna kõrgeimaks organiks on osakonna liikmete üldkoosolek.

 

5.3. Osakonna koosoleku kutsub kokku osakonna juhataja vastavalt vajadusele või vähemalt 1/10 osakonna liikmete kirjalikul nõudmisel.

 

5.4. Osakonna koosoleku kokkukutsumise kord kehtestatakse osakonna liikmete esimesel üldkoosolekul.

 

5.5. Osakonda juhib ja esindab õigustoimingutes juhataja, kes valitakse ametisse kaheks aastaks osakonna liikmete üldkoosolekul osakonna liikmete lihthäälteenamusega.

 

5.6. Osakonnad on kohustatud esitama oma tegevuse kohta aruande ETTLi juhatusele 1 kuu jooksul peale ETTLi majandusaasta lõppu.

 

VI. ETTLi vara.

 

6.1. ETTLil on õigus oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vallata, kasutada ja käsutada vara.

 

6.2. ETTLi vara moodustub sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, varalistest annetustest ja muust tegevusest, mis on vajalik ja seotud põhikirjaliste eesmärkide saavutamisega.

 

6.3. Sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile.

 

6.4. ETTL vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. ETTL ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest ning liikmed ei vastuta ETTLi varaliste kohustuste eest.

 

VII. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

 

7.1. Liidu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

 

7.2. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

 

7.3. Liidu likvideerimisel otsustab vara ülemineku ETTLi liikmete üldkoosolek.

 

 

 

Mittetulundusühing Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit on asutatud ja põhikiri vastu võetud 01.06.1992. a. toimunud üldkoosolekul.

 

Põhikiri on muudetud ja registreeritud Tallinna Linnakohtu Registriosakonnas 04. detsembril 1997. a. üldkoosoleku otsuse alusel.

 

Põhikiri on muudetud 01. detsembri 1998. a. üldkoosoleku otsuse alusel.