Kinnitatud Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liidu juhatuse poolt

 

TÖÖETTEVÕTULEPING

 

Käesoleva lepingu on sõlminud (firma nimi), asukoht (firma aadress) (edaspidi nimetatud “tellija”), keda esindab (volitatud isiku nimi) ja (tõlgi nimi) (edaspidi nimetatud “tõlk"), elukoht (tõlgi aadress), registreeritud ettevõtjana (registri nimetus), (isikukood), (äriregistri kood), alljärgnevas:

 

1. Viidates eelnevatele tellija ja tõlgi vahelistele läbirääkimistele / kirjavahetusele, kohustub tõlk sünkroon- / järeltõlgina tõlkima (ürituse nimetus), mis toimub (ürituse koht) algusega (kuupäev ja kellaaeg) ja lõpuga (kuupäev ja kellaaeg).

 

2. Tellija tellib tõlgilt tõlkimise (tööpäevade arv) päeva / (töötundide arv) tundi.

 

3. Ühe päevana arvestatakse tõlgi osalemist üritusel päevas 3,5–7 tundi, poole päevana arvestatakse tõlgi osalemist üritusel päevas kuni 3,5 tundi.

 

4. Ürituse töökeelteks on (ürituse töökeelte loetelu).

 

5. Tõlgi töökeelteks on (tõlgi töökeelte loetelu).

 

6. Tõlgi töökeele gruppi kuulub (tõlgi töökeele grupi suurus) tõlki.

 

7. Sama töökeele teised tõlgid on üritusel (tõlkide loetelu).

 

8. Tõlke esindab ürituse töökorralduslikes suhetes tellijaga (volitatud isiku nimi).

 

9. Tellija nimel on ürituse kohal tõlkidele volitatud töökorralduslikke ülesandeid andma (volitatud isiku nimi).

 

10. Tellija poolt tasutakse tõlgile tellimuse täitmise eest alljärgnevalt:

 

10.1. (Tasu suurus) krooni tunnis / poole päeva eest / päevas.

 

10.2. Tasumine toimub kõigi käesoleva lepingu p. 2 kokkulepitud tõlketöö tundide, poolte päevade või täispäevade eest, sõltumata sellest, kas tellija poolt võimaldati tõlgil täita tellimust kokkulepitud mahus. Juhtumil, kui tellija tellimisel ja tõlgi nõusolekul on toimunud tõlketöö teostamine üle kokkulepitud mahu, tasutakse täiendav tõlketöö käesoleva lepingu punktis 10.1. kokkulepitud tariifide alusel, kusjuures tariifid korrutatakse koefitsiendiga (arvväärtus).

 

10.3. Tõlgile makstakse lisatasu lindistamise või / ja transleerimise eest (tasu suurus) krooni.

 

10.4. Tellija on kohustatud tasuma tõlgile viimase poolt kulutatud aja eest sõiduks tõlketöö kohta Eesti Vabariigi piires (tasu suurus) krooni ühe sõidutunni eest.

 

10.5. Kokku kohustub tellija tasuma tõlgile tellimuse täitmise eest (tasu suurus) krooni.

 

10.6. Juhtumil, kui tõlk ei ole tellija kulul kindlustatud transpordiga oma elukohast tõlketöö teostamise kohta ja tagasi, majutusega tõlketöö kohal kogu tellimuse täitmise ajaks ja toitlustamisega nimetatud ajal, kohustub tellija hüvitama tõlgile viimase kulutused eelnimetatud otstarbeks.

 

10.7. Kui tellija loobub ühepoolselt käesolevast lepingust ja teatab sellest tõlgile hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud tellimuse täitmise algust, kohustub tema tasuma tõlgile 100% lepingu p. 10.5. nimetatud tasust, kui etteteatamine toimub hiljem kui 48 tundi enne tellimuse täitmise algust, kohustub tellija tasuma 50% lepingu p. 10.5. nimetatud tasust.

 

10.8. Kõik käesolevas lepingu punktis 10. kokkulepitud rahasummad kohustub tellija tasuma tõlgile mitte hiljem kui (kuupäev).

 

10.9. Rahasummade tasumine toimub järgmisel viisil: (sularahas / ülekandega kontole nr … mis pangas).

 

10.10. Rahasummade tasumisega viivitamise korral maksab tellija tõlgile leppetrahvi viivise näol (viivise suurus)% päevas viivitatud summalt kogu viivitamise aja eest.

 

11. Tellija on kohustatud hüvitama enda süül tõlgile tekitatud kõik kahjud, mis tõlgil tekkisid seoses käesoleva lepinguga võetud kohustuste täitmisega, sh hüvitus võimaliku tervisekahjustuse tekkimisel.

 

12. Sünkroontõlke teostamise korral on tellija kohustatud kindlustama iga töökeele grupi vähemalt kahe tõlgiga, kusjuures tõlkidel on õigus jagada tõlkimise aega omal äranägemisel ja tõlgi puhkeaeg arvatakse tõlketöö teostamise aja hulka.

 

13. Tõlk ei ole sünkroontõlke korral kohustatud tõlkima ettekannet, kui selle kõnetempo ületab rahvusvaheliselt tunnustatud piirnormi 120 sõna minutis.

 

14. Tõlk ei ole kohustatud teostama tõlketööd einetamise ajal ja seltskondlikel üritustel, samuti tõlkima puhkepauside ajal ürituse jaoks kirjalikke materjale.

 

15. Kui üritusel näidatakse (video)filme, ei ole tõlk kohustatud neid tõlkima, kui temale ei ole vähemalt üks nädal enne ürituse algust filmiteksti tutvustatud ja kui ei ole kindlustatud normaalse kvaliteediga filmiheli kuulmine tema poolt otse kõrvaklappidest.

 

16. Sünkroontõlke korral on tellija kohustatud andma tõlgile tutvumiseks vähemalt üks nädal enne ürituse algust ürituse ettekannete täistekstid või teesid, samuti üritusel tsiteeritavate seaduste ja teoste tekstid või väljavõtted nendest, vastasel korral ei ole tõlk kohustatud neid tõlkima või tõlkimise korral ei ole tema vastutav võimaliku ebakvaliteetse tõlke eest.

 

17. Tellija on kohustatud sünkroontõlke korral kindlustama tõlgile ventileeritava, eraldi tööruumi otsevaatega saali ja ekraani poole, kusjuures ruum peab olema varustatud vajaliku ja töökorras oleva aparatuuri ning lisaseadmetega (valgustus jms), vastasel korral on tõlgil õigus tõlkimisest keelduda.

 

18. Kui üritusel näidatakse ja kommenteeritakse jooniseid ja tootenäidiseid, mis ei ole tõlgile tema tööruumist nähtavad ja mille kohta ei ole temale enne üritust antud kirjalikke materjale, on tõlgil õigus nende kommentaaride tõlkimisest keelduda.

 

19. Tellija on kohustatud vältima tõlgi nõusolekuta üritusel võimaluse tõlke salvestamiseks publitseerimis- või kommertseesmärkidel.

 

20. Tõlk on kohustatud olema tõlkimisel erapooletu, hoidma salajas informatsiooni, millise tema sai käesoleva lepingu täitmise käigus, samuti mitte kasutama seda informatsiooni isikliku kasu saamise eesmärgil.

 

21. Kui tõlgil ei ole võimalust täita endale käesoleva lepinguga võetud kohustist, võib tema loobuda käesolevast lepingust, kui tema leiab enda asemele vastava kvalifikatsiooniga teise tõlgi ja informeerib sellest tellijat vähemalt üks nädal enne ürituse algust, vastasel juhul on tõlk kohustatud hüvitama tellijale kohustise rikkumisega tekkinud kahju. Tõlk vabaneb võimaliku kahju hüvitamise kohustusest, kui tema ei olnud süüdi kohustise täitmata jätmises või mittenõuetekohases täitmises.

 

22. Käesoleva lepingu tingimuste muutmine on võimalik vaid mõlema lepinguosalise kirjalikul kokkuleppel.

 

23. Kõik vaidlused, mis tekivad käesoleva lepingu täitmise käigus, lahendatakse lepinguosaliste läbirääkimiste teel, kokkuleppe mittesaavutamise korral aga Eesti Vabariigi õigusaktide alusel.

 

24. Käesolev leping jõustub selle allakirjutamise hetkest lepinguosaliste poolt ja on sõlmitud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kumbki lepinguosaline saab ühe eksemplari.

 

25. Muud lepingu eritingimused: (loetelu).

 

(Koht, kuupäev)

 

(Tellija allkiri)

 

(Tõlgi allkiri)